+48 790-641-122+48 531-673-673office (at) gproperties.pl
Konserwacja instalacji technicznych Przeglądy Prace dodatkowe Pogotowie techniczne Panel klienta Obsługa techniczna biur Remonty i wykończenia

Przeglądy budowlanE – PRZEGLĄDY GAŚNIC, KOTŁOWNI I INNYCH A WYMAGANIA USTAWY PRAWO BUDLOWANE

Firma Golden Properties SP.J. wykonuje przeglądy budowlane oraz okresowe kontrole instalacji zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane. Świadczymy usługi w pełnym zakresie. Wykonujemy minimum przeglądy kotłowni, bram, węzłów cieplnych oraz przegląd gaśnic i hydrantów.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach rozdziału 6 art. 62 ust .1 ustawy – Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie nw. okresowych kontroli:

 1. Okresowej kontroli rocznej wymaganej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 1. Okresowej kontroli pięcioletniej – wymaganej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego – polegającej na:
  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia oraz
  • badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 2. Okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania – wymaganej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 – tzn. w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniami człowieka lub sił natury – w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniom, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 3. Okresowej kontroli obiektów wielkokubaturowych – wymaganej przepisami art. 62 ust 1 pkt 3 Prawa budowlanego – w przypadku:
  • budynków, których powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2000m2, lub
  • innych obiektów budowlanych, które nie są budynkami – jeżeli powierzchnia dachu takich obiektów przekracza 1000 m2.Kontrolę obiektów wielkopowierzchniowych należy przeprowadzać dwa razy do roku w okresach: do 31 maja oraz do 30 listopada. Zakres tych kontroli , której zakres jest taki sam jak w przypadku okresowej kontroli rocznej. Po przeprowadzeniu kontroli osoba wykonująca powinna niezwłocznie zgłosić pisemnie fakt jej wykonania do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego.
 1. Okresowej kontroli stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz dostosowania ich wielkości do potrzeb użytkowych – wymaganej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego:
  • co najmniej raz na 2 lata – w przypadku kotłów o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 100 kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, oraz
  • co najmniej raz na 4 lata – w przypadku kotłów o efektywnej nominalnej wydajności 20kW-100kW opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym oraz kotłów opalanych gazem.
 2. Okresowej kontroli urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, polegającej na ocenie ich efektywności energetycznej oraz ocenie ich wielkości w odniesieniu do wymagań użytkowych – przewidzianej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 5 lit. b Prawa budowlanego.
 3. Jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat(licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła) – przewidzianej przepisami art. 62 ust. 1b Prawa budowlanego.Jednorazowa kontrola obejmuje ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. były użytkowane już ponad 15 lat, należało przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2010 r.
 1. Okresowej kontroli instalacji PPOŻ.
  Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.